Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Corstini’s

Artikel 1: Definities

Corstini’s, gevestigd te Almere, KvK nummer 73728691, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Corstini’s. De tegenpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Partijen zijn Corstini’s en de opdrachtgever samen. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Corstini’s. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 • De overeenkomst bevat voor Corstini’s steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3: Bestellingen, aanbiedingen en offertes

 • De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via het wensenformulier op www.Corstinis.nl. Bestellingen dienen tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de gewenste afleverdatum gedaan te worden. Corstini’s kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 werkdagen voorafgaand aan de gewenste afleverdatum worden geplaatst kunnen worden uitgeleverd.
 • Elke geplaatste bestelling zal door Corstini’s telefonisch met de opdrachtgever worden besproken. De overeengekomen bestelling zal schriftelijk per e-mail door Corstini’s worden bevestigd. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is de definitieve overeenkomst en is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

Artikel 4: Prijzen

 • Alle prijzen die worden gehanteerd door Corstini’s en die vermeld staan op de website www.Corstinis.nl en op de offertes zijn inclusief BTW.
 • Alle prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door Corstini’s niet konden worden voorzien ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • Corstini’s is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI).
 • Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Bezorging

5.1:Levering en leveringstijden

 • Corstini’s levert het gehele jaar door uitgezonderd de periodes dat Corstini’s gesloten is wegens vakantie.
 • Een door de opdrachtgever doorgegeven gewenste afleverdatum en tijd is slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gewenste afleverdatum, tijd en hapjes worden pas definitief op het moment dat hier telefonisch met de opdrachtgever over is gecorrespondeerd en dit per e-mail schriftelijk door Corstini’s is bevestigd.
 • Corstini’s zal de bestelling leveren op het adres dat schriftelijk is bevestigd. In het geval van zakelijke klanten zal dit bij de receptie zijn indien aanwezig. Corstini’s is niet verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering van de bestelling.
 • Indien een bestelling niet op het afleveradres bezorgd kan worden, zal Corstini’s de hapjes weer retour nemen en een afhaalbericht achterlaten, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat de opdrachtgever onder geen beding van de betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

5.2: Bezorgkosten

Corstini’s berekend op elke bestelling tot € 15,00 euro bezorgkosten in een straal van 30 km.
Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken en geven wij een korte uitleg.
Het tarief van bezorgkosten kan variëren in verband met feestdagen. Vanaf € 250,- bezorgen wij gratis.

5.3: Uitstraling

Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde en geleverde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

5.4: Vervanging

Corstini’s is voor het maken van de producten afhankelijk van leveranciers. Indien de situatie zich voordoet dat ingrediënten niet geleverd kunnen worden, zal Corstini’s, in overleg met de opdrachtgever, indien mogelijk een vervangend ingrediënt gebruiken. Indien het betreffende ingrediënt niet vervangen kan worden, zal een vervangende Corstini geleverd worden.

Artikel 6: Arrangementen en aanwezigheid

 • Elke wijnspijsbeleving zoals getoond op de website www.Corstinis.nl bevat standaard 20 hapjes en 1 fles wijn. Per gekozen hapje binnen dit arrangement is er een minimum afname van 5 stuks. De opdrachtgever kan binnen deze regels vrij variëren.
 • Indien de opdrachtgever wenst dat Corstini’s tijdens het event aanwezig is voor uitleg over het arrangement aan de gasten en het uitserveren is dit mogelijk tegen een meerprijs.
 • Indien Corstini’s het arrangement uitserveert is opdrachtgever verplicht een ruimte beschikbaar te stellen waar het serveerklaar maken van het arrangement kan plaatsvinden.

Artikel 7: Betaling

 • Elke geplaatste bestelling wordt schriftelijk per e-mail bevestigd. Deze e-mail bevat tevens de betaalgegevens van Corstini’s. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst via een girale overboeking te voldoen.
 • De opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om de bestelling contant of per pin op het moment van aflevering te voldoen.
 • Corstini’s behoudt zich het recht voor om de bestelling retour te nemen en de overeenkomst te annuleren indien geen betaling bij aflevering plaatsvindt.

Artikel 8: Annulering

Annulering van de overeenkomst kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

 • Voor annuleringen tot 7 dagen voorafgaand aan de bevestigde uitleverdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Voor annuleringen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de bevestigde afleverdatum wordt 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht.
 • Voor annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum wordt 100% van de factuurprijs exclusief bezorgkosten in rekening gebracht.
 • Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Corstini’s. De annulering wordt pas definitief nadat Corstini’s dit schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

In geval van overmacht heeft Corstini’s het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:

 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
 • Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen.
 • Brand of ongevallen.
 • Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.
 • Niet goed functioneren van apparatuur.
 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
 • Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.
 • Oorlog of dreigende oorlog.
 • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen

In het geval van annulering van de overeenkomst door Corstini’s, zal Corstini’s, zo mogelijk, een vervangend aanbod doen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1: Aansprakelijkheid Corstini’s

 • Corstini’s is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
  • overmacht, zoals omschreven in artikel 7;
  • daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  • handelingen of nalatigheid van Corstini’s, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door Corstini’s bereide of geserveerde levensmiddelen.
 • Corstini’s is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Corstini’s in gebruik heeft, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Corstini’s.
 • Corstini’s is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de opdrachtgever, gast, groep en/of individu in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Corstini’s.
 • Iedere vorm van schade, zowel materieel als immaterieel, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst waarvoor Corstini’s aansprakelijk is, is steeds beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risiso volgens de desbetreffende polis.
 • De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Corstini’s aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de, door Corstini’s bij de uitvoering van de opdracht, gebruikte apparatuur of andere zaken.

9.2: Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtgever en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Corstini’s.

Artikel 10: Overige voorwaarden

10.1: Allergenenwetgeving

Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. Heeft u een allergenenallergie dan verzoeken wij u dit te aan te geven bij het indienen van het wensenformulier.

10.2: Klachtenafhandeling

Alle klachten kunnen rechtstreeks gemeld worden tijdens de aflevering van de bestelling of tijdens het ophalen van de apparatuur na afloop van het event. Klachten worden ter plekke genoteerd en afgestemd met opdrachtgever. De klachten worden vervolgens in behandeling genomen.

10.3: Intellectueel eigendomsrecht

Corstini’s is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Corstini’s enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Corstini’s, alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.